TRANSPARÈNCIA

La Junta Directiva

 

La Junta Directiva actual va ser escollida a l'Assemblea General Ordinària celebrada el dia 10 de març de 2018.    En l'Assemblea celebrada el dia 10 d'abril de 2021 van presentar la seva dimissió, per motius molt diversos,  tres dels seus membres, quedant actualment formada per:

 

 • Albert Macià i Fontanilles, President

 • Romi Porredon Capdevila, Vicepresidenta

 • Jaume Campreciós i Colet, Secretari

 • Manel Ripoll i Garcia, Tresorer

 • Joana Clavero i Campos, Vocal

 

La Junta es reuneix habitualment el 2n dimecres de mes, a les 7 de la tarda.   A les reunions de la Junta Directiva hi assisteixen, també, els representants de les diferents seccions i grups de l'Ateneu, amb veu però sense vot.

 

El President, la Vicepresidenta 1a, el Secretari i el Tresorer formen el Consell Executiu, que gestionen el dia a dia de l'entitat entre reunions de la Junta Directiva.  Es reuneixen habitualment els dilluns a les 7 de la tarda, tot i que s'ajusten les reunions a les necessitats de gestió.

 

 

Els Estatuts de l'Ateneu

 

L'última actualització dels Estatuts de l'Ateneu es va fer a l'Assemblea General Extraordinària de 8 de març de 2014.  Podeu descarregar-los clicant aquí.

 

 

Assemblees

 

Documentació de les assemblees de l'Ateneu

Actes de les assemblees anuals

         Acta de l'Assemblea de 9 de març de 2019 

         Acta de l'Assemblea de 10 d'abril de 2021

 

 

 

Memòries anuals

 

          Memòria 2020

          Memòria 2019

          Memòria 2018

          Memòria 2017

          Memòria 2016

          Memòria 2015

          Memòria 2014

          Memòria 2013

          Memòria 2012

 

Estats comptables

          Estats comptables 2020

          Estats comptables 2019

 

 

Obres (2016-2019)

 

 

Les obres realitzades a l'Ateneu des de finals del 2016 han tingut com a principal objectiu l'adaptació de l'edifici a les normatives de seguretat actuals i a l'obtenció de la llicència d'activitats.  Un cop iniciades les obres, però, s'ha aprofitat per abordar altres millores que no són estrictament requeriments de seguretat, sinó que són millores que aporten més confort a usuaris i treballadors  (reordenació d'espais, instal·lació d'aire condicionat, millora d'instal·lacions, nou mobiliari, millora de la xarxa informàtica, ...).

Per raons històriques, les associacions que, com l'Ateneu, tenen locals propis han anat veient com amb el temps aquests s'anaven degradant per manca de les inversions necessàries per mantenir-los al dia.  Aquesta manca d'inversions ve de l'escassa o nul·la capacitat de generar ingressos que tenen les associacions i de la manca d'ajudes dels ajuntaments, que asseguren que no poden invertir en entitats privades. Ens trobem davant la paradoxa que les entitats que han fet un esforç al llarg dels anys per disposar d'espais propis tenen més costos per mantenir-los que els que tenen altres entitats a qui els ajuntaments cedeixen espais gratuïtament.

Les obres han estat possibles gràcies a la venda de la Sala Gran a l'Ajuntament. De fet feia moltes dècades que la Sala Gran ja estava llogada i que, en conseqüència, la gestió d'aquest espai ja era municipal.  Ara, amb la venda, l'Ajuntament podrà fer les inversions necessàries per tornar a la sala l'esplendor que mai hauria d'haver perdut.  Per la nostra part, els diners aconseguits amb la venda de la Sala ens han permès fer aquestes obres que deixaran l'Ateneu preparat per a l'època en què vivim.

Els elements de seguretat que ha calgut incorporar o modificar per posar al dia l'Ateneu, són:

 • Nova escala d'emergència, metàl·lica, amb sortida al Pati del Roure (finalitzada el juny del 2017).

 • Nova escala interior, des de la Sala del Cinquantenari al Pati del Roure, en substitució de la que ja hi havia però que no complia les normes de seguretat.

 • Instal·lació de renovació d'aire a la Sala del Cinquantenari, Sala Piquet, Escola de Música, Sala d'assaig, Secretaria i Sala de Juntes.

 • Instal·lació de llums d'emergència a tot l'edifici.

 • Instal·lació de canonades d'aigua d'alta pressió (BIEs,per a ús exclusiu dels bombers), amb mànegues que esperem que no calgui usar mai.

 • Increment del nombre d'extintors i reubicació d'alguns dels aparells.

 • Instal·lació d'un sistema de detecció d'incendis a tots els espais (inclosos els magatzems).

 • Sectorització per incendis: s'han tapiat els accessos a la Sala Gran des de l'Ateneu (accés al sostre de la Sala Gran i forats per on es projectaven les pel·lícules), s'ha tancat el pas entre el vestíbul d'entrada a l'Ateneu i el de la Sala Gran, s'ha instal·lat una porta de seguretat al passadís que va des de l'escala de baixada a la SEAS al Pati del Roure i s'ha instal·lat una nova porta antifoc a l'entrada del Restaurant.

 

Pel que fa a temes que no entren en el capítol de seguretat, les actuacions realitzades (2016-2019) són:

 • Instal·lació d'aire condicionat i calefacció a la Sala del Cinquantenari, Sala Piquet, Sala d'assaig, secretaria i algunes aules de l'Escola de Música.

 • Canvi de tots els antics finestrals de fusta per nous d'alumini, amb doble vidre, la qual cosa aporta una considerable millora energètica.

 • Nova xarxa informàtica i instal·lació de TV per internet, per millorar la recepció dels partits de futbol de la Penya.

 • Instal·lació de cortines fosques a la Sala Piquet, per permetre projeccions sense interferència de la llum exterior.

 • Instal·lació de parquet a la Sala Piquet.

 • Instal·lació de cortines a la Sala Piquet per permetre fer activitats sense que es vegin des del vestíbul.

 • Canvi del cortinatge de la Sala del Cinquantenari; nova caixa negra, feta amb material ignífug.

 • Instal·lació d'un nou sistema d'il·luminació a la Sala del Cinquantenari.

 • Instal·lació d'una cabina per als tècnics de llums i so al fons de la Sala del Cinquantenari, amb tot el cablejat necessari per portar el control dels espectacles des de la cabina.

 • Reubicació dels espais de Secretaria, Sala de Juntes, Arteneu, la Vall de Verç i el Cor.

 • Modernització de l'Escola de Música, amb nou mobiliari.

 • Restauració del piano de cua de la Sala del Cinquantenari.  Aquest piano tenia un petit defecte de disseny que afectava un grup de tecles (poc més d'una octava aproximadament) i amb els anys calia afinar el piano cada cop amb més freqüència, últimament després de cada ús. En fer aquesta restauració s'ha accedit al número de sèrie i s'ha pogut establir la seva data de fabricació: 1902.  El piano té, doncs, més anys que lAteneu.

 • Arranjament dels lavabos de l'Escola de Música.

 • Instal·lació d'un lavabo nou (adaptat per minusvàlids) accessible des del vestíbul principal.

 • Pintar la totalitat de l'edifici (espais interiors).

 • Adquisició d'un aspirador, una fregadora i un carro per facilitar les tasques de neteja.

 

L'edifici de l'Ateneu ha estat fet en diverses etapes, d'alguna de les quals ni tan sols hi ha plànols. Això va provocar alguns imprevistos que es van anar resolent sobre la marxa.  Es van canviar algunes bigues per reforçar l'estructura, tapar forats que apareixien i fer alguns "calaixos" per tapar els efectes de les solucions preses. No va ser una obra simple.

A l'Assemblea General de l'Ateneu de l'any 2015 es va autoritzar la Junta a endeutar-se, per fer obres, fins a un import de 200.000 euros; aquest import és el que es va considerar que era assumible per l'Ateneu tot tenint en compte el preu del diner i el fet que a finals del 2017 s'acabava de pagar la hipoteca que hi havia vigent en aquell moment; aquesta autorització s'ha anat renovant assemblea rere assemblea. Amb aquesta autorització de l'Assemblea, l'inici de les converses en ferm amb l'Ajuntament per a la venda de la Sala Gran, i la perspectiva de poder accedir a una subvenció de la Generalitat (que finalment se'ns va concedir per un import d'uns 60.000 €), passat l'estiu del 2016 es va considerar que era el moment de començar les obres.  Així, va començar la primera fase, consistent en la construcció d'una escala d'emergència. Aquesta fase va acabar el juny del 2017 i, a part de l'escala d'emergència, es van fer altres petites actuacions tot avançant-nos a la següent fase.

La segona fase va començar el març del 2018, un cop signada la venda de la Sala Gran i amb el vist i plau de l'Assemblea per destinar els diners rebuts a la remodelació de l'Ateneu. Es va procedir a fer la contractació pactant un calendari que permetés desenvolupar el projecte amb el menor impacte possible a les diferents seccions i, especialment, al restaurant i l'Escola de Música; això implicava que gran part de les obres havien de dur-se a terme durant els mesos d'estiu.

El primer que es va fer va ser tirar l'escala interior i aixecar-la de nou, aquest cop, però, complint les normes d'evacuació que se'ns van marcar en el projecte.  Al mateix temps es va traslladar Arteneu a l'antiga Sala de Juntes per tal d'alliberar el seu espai i permetre la seva rehabilitació i conversió en Secretaria i Sala de Juntes; amb aquesta "moguda" s'aconsegueix que des de la Secretaria es tingui control de l'accés a l'Ateneu.

Finalment no va caldre fer ús de l'autorització per sol·licitar una hipoteca de 200.000 euros.  Amb les obres de la segona fase iniciades (octubre 2018) la Generalitat i la Junta d'Herències de Catalunya van fer una nova convocatòria de subvencions per al període 2018-2019 i en aquesta convocatòria se'ns van concedir 200.000 euros.

El cost final dels projectes presentats a la Generalitat va ser de 644.633 euros,  que es van finançar amb subvencions de la Generalitat i de la Junta d'Herències de Catalunya (261.550 euros, 40.57 %) i amb recursos propis (383.083 euros, 59.43 %).  La resta de millores fetes s'han finançat exclusivament amb recursos propis, provinents, com s'ha dit abans de l'import que es va cobrar per la venda de la Sala Gran a l'Ajuntament.