top of page
PAL

PROJECTE D'ANIMACIÓ LECTORA

Aquest projecte segueix les orientacions d'un Projecte Lector iniciat a la localitat de Cerdanyola del Vallès amb la finalitat de millorar la competència lectora de la població. Els bons resultats obtinguts van fer que s'expandís a Cornellà de Llobregat i posteriorment s'apliqués a Sant Just Desvern.

Es situa en el marc del treball sistemàtic de lectura que es du a terme en els centres educatius i té com a finalitat col·laborar amb aquests centres en la tasca de l'adquisició d'un hàbit de lectura que ajudi a que els seus alumnes esdevinguin bons lectors.

Aquest projecte es realitza en cicles trimestrals.

1.- Objectius

1.1 generals:

 • Incidir en el desenvolupament del gust per la lectura dels alumnes de Sant Just Desvern.

 • Contribuir en la millora del nivell lector dels escolars.

 

1.2 específics:

Col·laborar amb els Centres Educatius en:

 • Millorar la capacitat de comprensió.

 • Desvetllar l'interès per la literatura popular.

 • Conèixer la literatura d'autor.

 • Familiaritzar l'alumne amb les diferents persones que intervenen en la confecció d'un llibre: il·lustrador, autor, editor...

 • Augmentar l'adquisició de ‘'hàbit de lectura” i el conreu de la imaginació infantil 

 

2 . Recursos humans: 

El conjunt del projecte es fonamenta en la intervenció de diferents professionals relacionats amb l'àmbit lector i que donen suport a la tasca que es du a terme a l'escola. 

Persones que intervenen en el Projecte

 • Els coordinadors; són els responsables de l'aplicació del projecte a la localitat.

 • Vetllen per la coherència del projecte en l'aplicació a les diferents escoles on es desenvolupa.

 • Fan el seguiment de l'aplicació del projecte.

 • Fan el seguiment general i avaluen els resultats.

 • Seleccionen els llibres adequats a cada edat i en garanteixen la seva actualització.

 • Coordinen la compra global de llibres que s'utilitzen.

 • Faciliten el contacte amb els il·lustradors i amb els autors.

 • Es coordinen amb les diferents entitats que intervenen en el projecte: Escoles, Ateneu, Ajuntament...

 • Planifiquen i coordinen les diferents sessions (calendari d'activitats, contacte amb il·lustradors, animadors, autors i acompanyants...).

 • Proporcionen el material a les escoles: porten els llibres a l'inici de trimestre, i els recullen en acabar.

 • Recullen l'estadística dels llibres llegits, les valoracions fetes pels tutors i els alumnes, i fan un estudi dels resultats per a cada escola.

Educació Infantil

Contacontes: el seu àmbit d'incidència és l'Educació Infantil.

Presenta els llibres al grup classe.

Explica un conte.

Els tutors: La seva funció és posar en contacte el nen petit amb "el llibre" (imatges, lletra escrita, personatges del folklore popular, històries fantàstiques...).

Desvetlla l'interès pel llibre a partir de la narració de contes que posteriorment podran manipular els nens.
 

Educació Primària

Els tutors:

Coneixedors de les característiques del grup i de la capacitat lectora de cada alumne, estimula la lectura dels llibres proposats i en segueix el control.

     Cicle Inicial

El coordinador

 

Porta la maleta amb els llibres a les aules.  Fa la funció de l'animador.

Estableix relació amb el tutor per recollir les impressions del grup.

L'Il·lustrador

 

En aquest Cicle s'incorpora la figura de la il·lustradora com a element motivador donat que els mecanismes lectors són encara incipients i la il·lustració té un paper rellevant com a suport del text escrit.

És la il·lustradora de la majoria dels llibres que llegeixen els alumnes d'aquest cicle.

Esdevé un element bàsic per incentivar el gust per la lectura.

Estableix un intercanvi amb els alumnes a partir de les diferents il·lustracions dels llibres:

- Ajuda a l'observació global i detallada dels dibuixos

- Facilita la comprensió dels textos.

- Provoca intervencions a l'entorn del contingut de la història i dels detalls de la il·lustració

 

   Cicle mitjà

L'Animador:

En aquest cicle, donat que la il·lustració perd protagonisme en els llibres proposats per aquesta edat, i la lectura demana més esforç als alumnes, l'animador i hi fa dues intervencions.

A l'inici, porta la maleta amb els llibres a l'aula, presenta als alumnes el contingut dels títols proposats i utilitza estratègies que despertin la curiositat i l'interès dels alumnes en la lectura dels llibres de què disposen.

 

A la meitat del trimestre fa una altra sessió a l'aula per tal de fer el seguiment dels llibres llegits. Utilitza noves estratègies per animar a llegir.  Estableix relació amb el tutor per recollir les impressions del grup.

 

   Cicle superior

Autor: Fa una sessió a cada una de les aules a la meitat del trimestre.

És l'autor de la majoria dels llibres que es llegeixen en aquest cicle.

 

Als alumnes, la perspectiva de la posterior presència de l'autor és un element motivador.

 

Estableix un diàleg amb els alumnes a partir dels diferents arguments dels llibres que estan llegint:

- Provoca intervencions sobre les impressions personals entorn dels arguments, personatges...

- Ajuda a la comprensió de les situacions que planteja cada argument.

- Comenta la trajectòria dels diferents personatges.

- Recull les valoracions que els alumnes fan dels llibres llegits.

 

Acompanyant: Té incidència en tots els cursos d'Educació Infantil i en l'Educació Primària.

- Rep i acompanya les diferents persones que intervenen en les sessions de lectura (contacontes, il·lustrador, animador, autor).

- Col·labora en la creació d'una dinàmica participativa en cada una de les activitats que es duen a terme.

 

3. Recursos materials:

Es disposa d'una maleta de llibres per aula segons els següents criteris:

Educació Infantil: cada maleta conté aproximadament un nombre de llibres equivalent al nombre d'alumnes.

Educació Primària: cada maleta conté lots de 6 títols diferents de manera que la quantitat total superi el nombre d'alumnes per tal de facilitar-ne el préstec.

 

APLICACIÓ DEL PROJECTE

 

L'actuació per a cada escola té la durada aproximada d'un trimestre escolar. vL'esquema d'actuació és el següent:

Educació Infantil

El Contacontes fa la presentació dels llibres al grup classe.

Promou la conversa a l'entorn dels llibres presentats i explica un conte.

Cicle Inicial

Els coordinadors presenten els llibres als alumnes.

Els motiva per la tria i lectura personal.

Els tutors fan el seguiment/control dels llibres que va llegint cada alumne.

Els il·lustradors intervenen en una sessió a cada aula a la meitat del trimestre.

Cicle Mitjà

Al cicle Mitjà la presència de l'animador/a , coneixedor de tots els llibres que llegeixen els nens, estableix les estratègies adequades per tal de dinamitzar la lectura de textos més complexos.

 

Fa dues sessions de treball a cada aula: una de presentació dels diferents llibres i una altra de conversa a l'entorn del llibres llegits.

Cicle Superior

Un animador fa la presentació dels llibres als alumnes.

Els motiva per la tria i lectura personal.

El tutor/a inicia el seguiment/control dels llibres que va llegint cada alumne.

Visita de l'autor

 

Al Cicle Superior, la capacitat dels alumnes permet una visió més global del llibre i la visita de l'autor facilita l'anàlisi del contingut i alhora els aspectes que envolten la creació d'un llibre.

Fa una sessió a cada aula, a la meitat del trimestre i estableix un debat amb els alumnes a l'entorn dels diferents arguments llegits, de les vivències que ha desvetllat la lectura dels llibres i el procés de creació per part de l'autor/a.

 

Els coordinadors

 

Al final del trimestre recullen els llibre a cadascuna de les aules i estableixen un intercanvi d'opinions amb els alumnes sobre diversos aspectes motivats per la lectura. Alhora recullen l'estadística que li ha preparat el tutor, tant del nombre de llibres llegits per cada alumne, com dels títols més valorats.

cultura 2.jpg
cultura 3.jpg

COORDINACIÓ
Jaume Camprubí
Carme Fina
Rosa Maria Pujadó

cultura 4.jpg
bottom of page